საპატიო სიგელით დაჯილდოვება

01-12-2020


სა­ქარ­თვე­ლოს მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ერ­ოვ­ნულ აკ­ად­ემი­აში ტრა­დი­ცი­ულ­ად, 10 ნო­ემ­ბერს, მეც­ნი­ერ­ებ­ის სა­ერ­თა­შო­რი­სო დღე აღ­ინ­იშ­ნა. ამ დღის აღ­ნიშ­ვნის მთა­ვარ მი­ზანს სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ცხოვ­რე­ბა­ში მეც­ნი­ერ­ებ­ის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი რო­ლის ხაზ­გას­მა და ახ­ალი სა­მეც­ნი­ერო სა­კითხე­ბის გან­ხილ­ვა­ში სა­ზო­გა­დო­ებ­ის ჩარ­თუ­ლო­ბის ხელ­შეწყო­ბა წარ­მო­ად­გენს. სა­ქარ­თვე­ლოს მეც­ნი­ერ­ებ­ათა ერ­ოვ­ნულ აკ­ად­ემი­აში ამ დღის აღ­სა­ნიშ­ნა­ვად სა­პა­ტიო სი­გე­ლე­ბი გა­და­ეც­ათ წარ­მა­ტე­ბულ მეც­ნი­ერ­ებს, მათ შო­რის, თსუ-ის პრო­ფე­სო­რებს: რა­მაზ აბ­ეს­აძ­ესა და ელ­გუ­ჯა მექ­ვა­ბიშ­ვილს ეკ­ონ­ომ­იკ­ის დარ­გში სა­მეც­ნი­ერო მიღ­წე­ვე­ბი­სათ­ვის. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის კოლექტივი ულ­ოც­ავს ინსტიტუტის დირექტორს, პროფესორ რამაზ აბესაძეს, ასევე თსუ-ს პროფესორ ელგუჯა მექვაბისშილს პრო­ფე­სი­ულ დღეს და ნა­ყო­ფი­ერ სა­მეც­ნი­ერო მოღ­ვა­წე­ობ­ას უს­ურ­ვებს.უკან
Created by Spar.ge