ინსტიტუტის სახელობითი პრემიის მინიჭება

30-06-2010


დირექციისა და სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით მეცნიერ თანამშრომელთა სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის სტიმულირების მიზნით დაარსდა აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის, აკადემიკოს ავთანდილ გუნიას და პროფესორ გიორგი წერეთლის სახელობითი სამეცნიერო პრემიები.

 2009 წლის შედეგების მიხედვით აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის სახელობითი სამეცნიერო პრემია მიენიჭა ემდ, პროფესორ გიორგი პაპავას წიგნისათვის - Методология познания качеств реалий смешанной рыночной экономики и паралогизмы.უკან
Created by Spar.ge